EAGLE CONSULT & SERVICES

Servicii de consultanță în management: implementarea și urmărirea sistemului de management în cadrul companiilor. Consolidarea afacerii prin definirea responsabilităților măsurabile, a rolurilor, fișelor de post, procedurilor și proceselor.

Instruirea angajaților pentru înțelegerea, asumarea și aplicarea responsabilităților și atingerea KPI -urilor relevante pentru rolurile pe care le dețin.

Managementul creșterii prin stabilirea obiectivelor OKR. Pregătirea pentru extindere și scalare a afacerilor.

Programe de training custom made, pornind de la identificarea nevoilor reale ale companiilor. Personalizarea programelor de training prin stabilirea obiectivelor măsurabile, a duratei și tematicii de instruire, la granița dintre soft și hard skills.

Rezultate măsurabile în etapele intermediare, la finalul programelor, precum și după o perioadă relevantă de la implementare.

Misiunea EAGLE CONSULT & SERVICES SRL este dezvoltarea oamenilor și a afacerilor din care aceștia fac parte pentru un mediu de afaceri adaptat lumii în continuă schimbare.

Management consulting services: implementation and monitoring of the system management within companies. Consolidate the business by defining measurable responsibilities, roles, job descriptions, procedures and processes.

Training employees to understand, assume and apply responsibilities and achieve KPIs relevant to their roles.

Growth management by setting OKRs. Preparing for business expansion and scale up.

Custom made training programs, starting from identifying the real needs of the companies. Customization of training programs by establishing measurable objectives, duration and training topics, on the border between soft and hard skills.

Measurable results at intermediate stages, at the end of the programs, as well as after a relevant period of time after implementation.

The mission of EAGLE CONSULT & SERVICES SRL is the development of people and the businesses they belong to, to ensure a business environment adapted to the ever-changing world.

English EN Romanian RO Dutch NL Luxembourgish LB French FR